Bekijk EllaHaarWerk op Facebook

Algemene leveringsvoorwaarden ANKO Haarwerk Specialist

print deze voorwaarden

Artikel 1 | Omschrijvingen

 • Klant: ( aspirant)- koper cq (aspirant)- opdrachtgever
 • Leverancier: de (rechts)persoon die de aanbieding uitbrengt, de opdracht accepteerd, de diensten verricht en/ of de bestemming uitlevert aan de klant.
 • Product: haarwerken, daaronder begrepen bestanddelen, materialen en hulpstoffen ten behoeve van haarwerken, ongeacht de daaraan gegeven vorm of benaming, alsmede de diensten die de leverancier levert met betrekking tot haarwerken.
 • Maathaarwerk: haarwerk dat per klant ontworpen en geproduceerd moet worden met een levertijd van minimaal 5 weken. Confectiehaarwerk: haarwerk dat direct aan de klant leverbaar is vanuit voorraad of middels tussenleveranciers.

Artikel 2 | Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties met betrekking tot de producten (daaronder begrepen aanbiedingen, prijsopgaven/offertes, orderbevestigingen en facturen tussen enerzijds de leverancier die deze voorwaarden hanteert en anderzijds haar klanten, voor zover partijen hiervan niet nadrukkelijk schriftelijk afwijken.

Artikel 3 | Aanbieding en aanvaarding

 1. Alle door de leverancier in aanbieding vermelde prijzen en voorwaarden zijn vrijblijvend en alle aanbiedingen vervallen automatisch na verloop van 30 dagen, tenzij door leverancier uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een overeenkomst tussen de leverancier en de klant wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer door de of op aangeven van de klant een opdracht formulier is ingevuld en dit door beide partijen is ondertekend, dan wel indien er op het moment dat de leverancier een anderzins door de klant gegeven opdracht aan de klant bevestigt.

Artikel 4 | Prijzen

 1. Alle prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld. Tussentijdse optredende kostprijsverhogende factoren kunnen door de leverancier worden doorberekend, in welk geval de klant gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden.
 2. In geval van prijsverhoging ten gevolge van kostprijsverhogende maatregelen van overheidswege, daaronder begrepen verhoging van het BTW- percentage, zal de klant niet gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 | Annulering

 1. Voor zover het confectiehaarwerk betreft is het niet mogelijk na levering aan de klant om op enig manier de aankoop te annuleren, behoudens hetgeen wat onder reclame valt.
 2. Voor zover de overeenkomst betrekking heeft op de levering van maatwerk, is zowel de klant als de leverancier gerechtigd de overeenkomst binnen 3 werkdagen na de totstandkoming van de overeenkomst en/of het verstrekken van de opdracht, te annuleren. De klant zal hetgeen hij/zij reeds daarop betaald heeft, terug betaald krijgen, behoudens de door leverancier reeds gemaakte kosten.
 3. Indien de klant de overeenkomst met betrekking tot de levering van maathaarwerk niet na 3 dagen, maar binnen 10 dagen na totstandkoming annuleert, is hij/zij aan de leverancier een vast bedrag verschuldigd ten bedrage van de helft van het bedrag dat de klant bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest, met een minimum van € 450.- , of het volledige bedrag van de overeenkomst indien dit lager ligt dan € 450.— .
 4. Annulering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van maathaarwerk na 10 dagen na de verstrekken van de opdracht is niet mogelijk. De klant is dan gehouden tot betaling van de volledig overeengekomen prijs.

Artikel 6 | Leveringstermijn

 1. De levering van confectiehaarwerk is in het algemeen van direct tot maximaal 5 werkdagen.
 2. Tenzij anders overeengekomen zijn leveringstermijnen van maatwerken streeftermijnen. De levertijd (daaronder ook begrepen de tijd benodigd voor reparatie of vervanging door fabrikant) gaat in op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst en zal, behoudens afwijkende aanduiding, ongeveer 10 weken bedragen.
 3. Indien betreffende maathaarwerk, ongeacht door welke omstandigheden, de levering niet of niet naar behoren binnen termijn van 10 weken geschied, zal de leverancier nogmaals een termijn van 10 weken gegund worden, om alsnog deugdelijk te leveren.
 4. Na verloop van de verlende leveringstermijn, als bedoeld in het vorige artikel, is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal worden.
 5. Indien een opdracht betreffende maathaarwerk als spoedorder wordt genoteerd, zal worden getracht de levertijd te verkorten. Er wordt daarbij echter geen enkele garantie verstrekt dat de opdracht daadwerkelijk op kortere termijn dan de normale levertijd kan worden uitgevoerd. In dat geval zal annulering, ongeacht de termijn waarbinnen zulks geschiedt, niet mogelijk zijn.

Artikel 7 | Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen betreffende maathaarwerk, dient 50% van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeengekomen prijs bij sluiting van de overeenkomst te worden voldaan, terwijl betaling van (het restant van) de volledige prijs dient te geschieden bij aflevering. In beide gevallen zal een bewijs van betaling worden verstrekt.
 2. Wanneer er sprake is van een vergoeding op medische indicatie voor de levering van een haarwerk, middels de zorgverzekeraar, behoudens een restitutiepolis, dan zal dit verrekend worden met de kosten van de aanschaf van een haarwerk. Betreffende maathaarwerk houdt dit in dat de uiteindelijke vergoeding voor de klant krachtens de hulpmiddelenwet, welke de leverancier ontvangt, verrekend wordt met het restantbedrag welke 50% van overeengekomen prijs bedraagt. Betreffende confectiehaarwerk houdt dit in dat de uiteindelijke vergoeding voor de klant krachtens de hulpmiddelemwet, welke de leverancier ontvangt, achteraf verrekend wordt met de overeengekomen prijs. De klant dient dan na facturatie de eigen bijdrage te voldoen. Een eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar is van geen enkele invloed op de betalingsverplichting van de klant.
 3. Bij de levering van een confectiehaarwerk dient, tenzij anders overeengekomen, het gehele bedrag ineens te worden voldaan. Behoudens hetgeen in het vorige artikel verwoord is.
 4. In geval van niet tijdige betaling is de klant automatisch in gebreke. De klant is in dat geval naast de hoofdsom aan de leverancier 1% rente per maand verschuldigd over het niet betaalde gedeelte van de hoofdsom en de kosten van de invordering, vanaf de vervaldag tot de dag waarop wordt betaald.
 5. Buiten het verschuldigde bedrag dient de klant alle kosten te vergoeden die de leverancier maakt in verband met de wanbetaling van de klant en het alsnog verkrijgen van betaling,waaronder zowel de volledige gerechtelijke als buitengerechtelijk incassokosten, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtskundig bijstand, in of buiten rechte.
 6. De buitengerechtelijke incassokosten zullen minimaal gesteld worden op 15% (excl. BTW) van het door de klant aan de leverancier verschuldigde, terwijl de kosten bovendien minimaal € 50.- zullen bedragen.

Artikel 8 | Reclame

 1. De klant is verplicht de geleverde producten onmiddelijk bij aflevering te inspecteren. Kleine afwijkingen in kleur of model, van ondergeschikt belang, kunnen geen aanleidind vormen tot nietacceptatie of reclame.
 2. Indien de klant het product persoonlijk in ontvangst neemt en behoudt, wordt hij/zij geacht te hebben ingestemd met het model, de kleur, de haardichtheid en de haarlengte van de goederen, zodat hij/zij op die gronden naderhand niet kan reclameren.
 3. Met betrekking tot gebreken van technische aard of in geval van andere wijzen van levering, dient de klant zichtbare gebreken binnen een termijn van 10 dagen persoonlijk aan de leverancier te melden, na verstrijken van genoemde termijn is reclame niet meer mogelijk.
 4. Onzichtbare gebreken, die de klant niet bij inspectie had kunnen ontdekken dienen, bij eventuele ontdekking door de klant, in het belang van de klant direct persoonlijk aan de leverancier gemeld te worden. Echter wanneer de klant dit persoonlijk melden aan de leverancier aanwijsbaar achterwege laat vervalt iedre recht van op reclame.
 5. Bij gegrond bevinding van de reclame zal de leverancier trachten de klacht te verhelpen en heeft de leverancier de keuze het product, na overleg met de klant, te repareren of te vervangen, met inachtneming van de daarvoor geldende levertijden.

Artikel 9 | Garantie

 1. De leverancier garandeert de deugdelijkheid van materialen en constructie van de producten gedurende 3 maanden na aflevering wanneer het confectiehaarwerk betreft en 6 maanden wanneer het maathaarwerk betreft. In geval van een gerechtvaardigd beroep op de garantie is de leverancier slechts gehouden tot kosteloze vervanging of herstel van het product of een onderdeel ervan,met inachtneming van de daarvoor gebruikelijke levertijden aan de leverancier.
 2. Ieder garantie vervalt bij gebruik van het product in strijd met de gebruiksvoorschriften, die aan de klant zijn verstrekt en/of vermeld, tenzij er geen enkel verband kan hebben bestaan tussen het geconstateerde gebrek en de wijze waarop het product is gebruikt en/of behandeld.

Artikel 10 | Gebruikersgenot

Wanneer een haarwerk eerder dan de normaal gesproken levensduur vervangen moet worden, mag de leverancier het reeds verkregen gebruikersgenot met de klant verrekenen. De periode dat de klant het haarwerk eerder moet vervangen en dus niet draagt moet de leverancier percentagegewijze dan verrekenen met het orderbedrag van het nieuwe “vervangende haarwerk”.

Artikel 11 | Eigendomsvoorbehoud

De leverancier blijft, tot dat de klant volledig aan zijn verplichtingen uit enige overeenkomst met de leverancier heeft voldaan, eigenaar van al hetgeen door hem aan de klant is geleverd.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

 1. De leverancier is, behoudens opzet of grove schuld of handelen in strijd met hetgeen op grond van behoorlijk vakmanschap verwacht mag worden, niet aansprakelijk voor enige schade en/of allergische reacties ten gevolge van geleverde producten, te lijden door de klant en/of derden.
 2. De aansprakelijkheid van de leverancier blijft beperkt tot vervanging of reparatie van het product of terugbetaling van het door de klant reeds betaalde bedrag.

Artikel 13 | Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan van de wil van de leverancier onafhankelijke omstandigheden, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk hinderen.
 2. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogte een periode gelijk aan de leveringstermijn op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 14 | Ontbinding

Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, dan wel indien twijfelachtig is of de klant in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de leverancier te voldoen, alsmede in geval van faillisement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de klant, is de leverancier gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van elke overeenkomst op te schorten en/of de nakoming daarvan door de klant te vorderen, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onvermindeerd hetgeen de leverancier rechtens toekomt.

Artikel 15 | Geheimhouding

Het is de leverancier en de klant niet toegestaan aan derden mededelingen te doen omtrent hetgeen hem bekend is ten aanzien van de andere partij, voorzover dat een vertrouwelijk karakter daarvan had moeten begrijpen, één en ander behoudens informatieverstrekking in rechte of aan door beide partijen erkende geschillencommissie, alsmede aan de leverancier/fabrikant van de leverancier ten behoeve van de productie of reparatie.

Artikel 16 | Toepasselijkheid recht en geschillen

 1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Alle geschillen welke tussen leverancier en de klant zouden kunnen ontstaan, zullen (onverlet andersluidende regels van dwingend recht) worden berecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de leverancier, terwijl de leverancier daarnaast gerechtigt is om de klant te dagvaarden voor de bevoegde rechter van diens woonplaats.
 3. De klant kan er voor kiezen met uitsluiting van de rechter, een geschil tussen de leverancier en de klant omtrent de prestatie van de leverancier ter beoordeling voor te leggen aan een door beide partijen erkende Geschillencommissie bijvoorbeeld de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag (SGC), middels een procedure die genoemde klachtencommissie hanteert. Een geschil wordt pas geacht te bestaan indien de leverancier in de gelegenheid is gesteld om de klacht weg te nemen, maar dit niet heeft gedaan. De uitspraak van SGC is voor de leverancier bindend. ANKO staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.


Anko Haarwerk Specialist
U kunt ook bij ons terecht
voor borstprotheses &
speciale lingerie via
EllaOpMaat borstprotheses en speciale lingerie
Ambachtweg 12   2841 LZ Moordrecht   &   Groene Hart Ziekenhuis   Bleulandweg 10   2803 HH Gouda    M 06 1262 7030   info@ellahaarwerk.nl